PRIVACY POLICY

Fabriken Events behandling av personuppgifter

FABRIKEN EVENT AB värnar om din personliga integritet. Vi strävar efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Vi använder oss av lämpliga och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder i förhållande till mängd och känslighet av personuppgifter. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av FABRIKEN EVENT AB (i fortsättningen omnämnt som FAB) och dess dotterbolag* och samarbetspartners. *

** Nuvarande bolag inom koncernen är Brand Arena Nordic Group Agency AB, Brand Arena Nordic Group AB och Fabriken Event AB men kan komma att förändras.

Behandling av personuppgifter
Denna integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder, sparar, lämnar ut och skyddar dina personuppgifter. Som nämnts ovan är FAB personuppgiftsansvarig för behandlingen och följer alla tillämpliga lagar och regler som finns för att skydda privatpersoners integritet, inklusive EU:s direktiv om integritet och elektronisk kommunikation 2002/58/EG samt EU:s allmänna dataskyddsförordning 2016/679 och eventuella ändringar av, tillägg till eller regleringar som ersätter, implementerar eller kompletterar sådana lagar, förordningar, föreskrifter och regler.

För insamling, hantering och lagring av information som inhämtas via cookies och andra elektroniska hjälpmedel, samt information om profilering som vi genomför för marknadsföringsändamål, hänvisas till avsnittet ”Om cookies och profilering” nedan.

Personuppgifter som du har lämnat till oss
När du gett ditt samtycke till FAB kommer du att lämna viss information om dig till oss. Du kan även komma att lämna information till oss av andra anledningar.

Personuppgifter som vi har samlat in från dig
När du besöker eller registrerar dig på någon av våra webbplatser eller på annat sätt interagerar med oss kan vi komma att samla in dina personuppgifter. De typer av personuppgifter som vi samlar in kan beroende av sammanhanget, omfatta:

 1. namn och kontaktinformation inklusive adress, mobilnummer och e-postadress;
 2. personnummer;
 3. olika typer av demografisk information;
 4. information om preferenser och intressen baserat på användning av vår webbplats;
 5. annan information som är relevant för kundundersökningar, annonser, tävlingar eller erbjudanden; och/eller
 6. annan användargenererade information som du aktivt väljer att dela med dig av via våra webbplatser.

FAB behandlar IP-adress, språkinställningar, geografisk information och annan data vi får i samband med ditt besök på vår webbplats.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
FAB kan behandla dina uppgifter antingen för att; du samtycker till det eller för att det finns ett berättigat intresse eller för att det krävs enligt till exempel lag eller förordning.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter:

 1. För att skicka nyhetsbrev och annan marknadsföring till dig.
 2. För att förbättra vår kommunikation, service, produkter och tjänster.
 3. För att hålla våra kundregister uppdaterade
 4. För att kunna anpassa FABs webbplatser efter ditt beteende och preferenser. ​

I de fall en tjänst vi tillhandahåller kräver ditt samtycke kommer vi be dig lämna samtycke till sådan tjänst och att vi behandlar dina personuppgifter i sådant fall.

Att lämna samtycke till behandling av personuppgifter är frivilligt och du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke.

Direktmarknadsföring
Om du samtycker till det kommer FAB att behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål.

Dina uppgifter kan komma att användas för direktmarknadsföring, nyhetsbrev, kundundersökningar samt för statistikändamål och kan användas för utskick per post, e-post, sms samt andra digitala kanaler till dig fram till dess att du återkallar ditt samtycke.

Du kan när som helst återkalla samtycket vid kontakt med personuppgiftsansvarig (se ”Kontakt” för kontaktuppgifter) eller via avregistreringslänk i e-mail och nyhetsbrev. Vi följer Marknadsföringslagens riktlinjer gällande reklam till barn.

Profilering
Om du samtycker till det kommer FAB att behandla dina personuppgifter för att analysera din köphistorik, ditt köpbeteende och ditt beteende på dotterbolagens webbplatser i syfte att få mer kunskap om dig som kund och våra kunder i allmänhet samt för att kunna förbättra våra erbjudanden (profilering). För samma ändamål kan vi även komma att behandla eventuella personliga önskemål eller preferenser som du lämnat till oss, t.ex. information om att du är intresserad av en speciell kategori av varor/tjänster. Baserat på denna information kommunicerar vi riktade budskap till dig.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra en rättslig förpliktelse:

 1. samtycke till nyhetsbrev och annan marknadsföring: Om du genom en begäran på vår hemsida väljer att påbörja en prenumeration av vårt nyhetsbrev ber vi dig att lämna ditt samtycke till att dina personuppgifter behandlas för marknadsföringsändamål, vilket omfattar bland annat vår hantering av din prenumeration av vårt nyhetsbrev samt profilering i syfte att rikta personliga erbjudanden och nyheter till dig som kund
 2. för att ge dig information om dina köp på FABs webbplatser tex. orderbekräftelser, leveransinformation etc.
 3. för att fullgöra krav enligt exempelvis bokföringslagen och konsumentköplagen.
 4. för att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.


Information om Cookies

FAB använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.

Vilka kan få tillgång till dina personuppgifter?
Dina personuppgifter kan komma att delas med aktörer som behandlar personuppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden.

Vi lämnar ut dina personuppgifter till följande; andra företag inom FAB-koncernen. Då FAB är ett företag som verkar på en internationell marknad kan vissa av dina personuppgifter lämnas ut till bolag i koncernen som är verksamma i andra länder;

Leverantörer av IT-system och dess samarbetspartners inom utveckling och support.

Dessa företag tillhandahåller tjänster, tekniska lösningar och plattformar för FABs kundrelationsarbete.

Leverantörer av adressuppgifter. FAB kan komma att använda en ackrediterad leverantör för automatisk hämtning och uppdatering av dina adressuppgifter hos folkbokföringen.

Samarbetspartners som hanterar betalning. För att hantera betalningar som görs av FABs kunder använder vi oss av leverantörer för att garantera säkra betalningslösningar.​

Övriga samarbetspartners. Som kund hos FAB vill vi även kunna erbjuda dig förmåner hos någon av våra samarbetspartners. Detta innebär att vi för att du ska få möjlighet att nyttja erbjudanden och förmåner hos dem kan behöva dela med oss av vissa av dina personuppgifter, såsom namn, e-post och mobilnummer. Erbjudanden i samarbete med externa partners kommer endast att skickas av dotterbolag/partners till FAB och de personuppgifter som lämnas till samarbetspartners används bara för att du ska kunna identifiera dig som kund hos FAB.

Överföring av personuppgifter till tredje land
Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som FAB vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss, se kontaktuppgifter.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?
Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i FABs IT-system. Uppgifter rörande eventuella köp som gjorts på någon av våra webbplatser sparas i 36 månader vid samtycke, annars i 6 månader. Du kan när som helst kontakta oss och ta tillbaka ditt samtycke och begära att vi tar bort dina personuppgifter.

Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter.

Under vissa förutsättningar, till exempel om du återkallar ditt samtycke, invänder mot vår behandling eller anser att behandlingen inte är nödvändig för de angivna ändamålen, har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling. Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.​

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring och profilering.

All kommunikation och samtliga åtgärder som FAB vidtar med anledning av dina rättigheter tillhandahålls kostnadsfritt. FAB förbehåller sig rätten att vid uppenbart ogrundade eller orimliga begäranden att antingen ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den information eller vidta den åtgärd som begärts, eller vägra att tillmötesgå begäran. Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Kontakt
Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss via telefon på +46 8 684 564 64.

FABs personuppgiftsombud kan nås via brev till ”Personuppgiftsombudet, Fabriken Event AB, Textilgatan 31, 120 30 Stockholm”.

Denna information om behandling av personuppgifter fastställdes av FAB 2020-08-13.